ធ្វើដូចម្តេច ទើបមិនឯកា?

5 01 2012

អារម្មណ៍ឯកា កើតចេញពីការគិតអវិជ្ជមាន ចំពោះខ្លួនឯង រឺអ្នកដ៏ទៃ។អារម្មណ៍ដែលខ្វះនូវចំណងមិត្តភាពរវាងខ្លួនឯងនិង អ្នកជុំវិញ រឺសង្គមដែលខ្លូនរស់នៅ។

Advertisements